تومان350,000تومان

تومان50,000 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس د
قیمت یکباره
400000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس د
10 کلمه کلیدی
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 2500 ورودی
بدون دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان800,000تومان

تومان40,000 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس س
قیمت یکباره
840000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس س
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 5000 ورودی
بدون دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان1,650,000تومان

تومان50,000 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس ت
قیمت یکباره
1700000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس ت
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 10000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان2,150,000تومان

تومان50,000 هزینه تنظیم
بسته تبلیغات در گوگل کلاس پ
قیمت یکباره
2200000 تومان
بسته تبلیغات در گوگل کلاس پ
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 15000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان3,800,000تومان

تومان200,000 هزینه تنظیم
تبلیغات در گوگل ویژه
قیمت یکباره
4000000 تومان
تبلیغات در گوگل ویژه
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 30000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف
تومان7,900,000تومان

تومان100,000 هزینه تنظیم
تبلیغات در گوگل حرفه ای
قیمت یکباره
8000000 تومان
تبلیغات در گوگل حرفه ای
کلمه کلیدی نامحدود
مدیریت کامل کمپین
حداکثر 50000 ورودی
همراه با دریافت هدیه گوگل
نمایش در بازه های زمانی مختلف