مدیریت محتوا و(سئو)

مدیریت محتوا و(سئو)

سئو سایت نردبان

پست اختصاصی ماهانه 10 پست
بک لینک ماهانه 1 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 3
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 1000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 5درصد
پنج کلمه کلیدی سه سیلابی
دو کلمه کلیدی دو سیلابی
یک کلمه کلیدی تک سیلابی
بدون برندسازی جستجو
ثبت یک لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
بدون ارتقاء سرعت سایت
cdn بدون
ssl بدون
استارپست 1
بدون تغییر هاست و سرور

تومان1,150,000تومان
ماهانه
تومان1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سئو سایت برنزی

پست اختصاصی ماهانه 15 پست
بک لینک ماهانه 2 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 6
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 2000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 10درصد
ده کلمه کلیدی سه سیلابی
پنج کلمه کلیدی دو سیلابی
دو کلمه کلیدی تک سیلابی
بدون برندسازی جستجو
ثبت دو لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
بدون ارتقاء سرعت سایت
cdn بدون
ssl بدون
استارپست 5
بدون تغییر هاست و سرور

تومان1,550,000تومان
ماهانه
تومان1,550,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سئو سایت نقره ای

پست اختصاصی ماهانه 20 پست
بک لینک ماهانه 3 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 12
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 3000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 15درصد
پانزده کلمه کلیدی سه سیلابی
ده کلمه کلیدی دو سیلابی
پنج کلمه کلیدی تک سیلابی
به همراه برندسازی جستجو
ثبت سه لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
به همراه ارتقاء سرعت سایت
cdn بدون
ssl به همراه
استارپست 7
بدون تغییر هاست و سرور

تومان2,850,000تومان
ماهانه
تومان2,850,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سئو سایت طلایی

پست اختصاصی ماهانه 30 پست
بک لینک ماهانه 6 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 25
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 5000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 25 درصد
بیست کلمه کلیدی سه سیلابی
پانزده کلمه کلیدی دو سیلابی
ده کلمه کلیدی تک سیلابی
به همراه برندسازی جستجو
ثبت پنج لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
به همراه ارتقاء سرعت سایت
cdn به همراه
ssl به همراه
استارپست 10
به همراه تغییر هاست و سرور

تومان3,550,000تومان
ماهانه
تومان3,900,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سئو سایت حرفه ای

پست اختصاصی ماهانه 60 پست
بک لینک ماهانه 10 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 60
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 10000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 50 درصد
سی کلمه کلیدی سه سیلابی
بیست کلمه کلیدی دو سیلابی
پانزده کلمه کلیدی تک سیلابی
به همراه برندسازی جستجو
ثبت 10 لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
به همراه ارتقاء سرعت سایت
cdn به همراه
ssl به همراه
استارپست 20
به همراه تغییرو تعویض هاست و سرور

تومان5,000,000تومان
ماهانه
تومان5,500,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سئو سایت سفارشی

پست اختصاصی ماهانه 100 پست
بک لینک ماهانه 50 لینک
تولید محتوای تصویری اختصاصی ماهانه 150
ارسال ایمیل تبلیغاتی ماهانه 20000
سئو کدینگ در جستجو تولز
ارتقاء رتبه گوگل 80 درصد
صدوپنجاه کلمه کلیدی سه سیلابی
صد کلمه کلیدی دو سیلابی
پنجاه کلمه کلیدی تک سیلابی
به همراه برندسازی جستجو
ثبت 20 لوکال مپ گوگل
رفع مشکل اولیه سئو فنی سایت
به همراه ارتقاء سرعت سایت
cdn به همراه
ssl به همراه
استارپست همه پستها
به همراه تغییرو تعویض هاست به سرور

تومان10,000,000تومان
ماهانه
تومان10,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید