طراحی پرتال سازمانی

طراحی پرتال سازمانی

پرتال سازمانی اقتصادی

امکان مدیریت محتوای محدود
بدون ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
بدون امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور آلمان اشتراکی
بدون پشتیبانی سئو یک ماهه
دارای پشتیبانی فنی یک ماهه
دارای 1پوسته اشتراکی سفارشی
بدون اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 5 عدد
بدون طراحی لوگو و تور مجازی
بدون کمپین گوگل 30 روزه
بدون سئو یک ماهه محتوایی
سئو یک ماهه در یک موتور جستجو
بدون تبلیغات کلیکی
بدون ثبت بک لینک مفید

پرتال سازمانی خاص

امکان مدیریت محتوای نامحدود
بدون ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
دارای امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور آلمان اشتراکی
بدون پشتیبانی سئو یک ماهه
دارای پشتیبانی فنی یک ماهه
دارای 1پوسته اشتراکی سفارشی
بدون اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 10 عدد
طراحی لوگو و رنگ بندی اختصاصی
بدون کمپین گوگل 30 روزه
بدون سئو یک ماهه محتوایی
سئو یک ماهه در یک موتور جستجو
بدون تبلیغات کلیکی
ثبت 2 بک لینک مفید

تومان700,000تومان
ماهانه
تومان10,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
پرتال سازمانی برنزی

امکان مدیریت محتوای نامحدود
بدون ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
دارای امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور ایران اشتراکی
دارای پشتیبانی سئو یک ماهه
دارای پشتیبانی فنی یک ماهه
دارای 1پوسته اشتراکی سفارشی
بدون اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 20 عدد
طراحی لوگو و رنگ بندی اختصاصی
دارای کمپین گوگل 7 روزه
سئو یک ماهه محتوایی
سئو یک ماهه در سه موتور جستجو
بدون تبلیغات کلیکی
ثبت 3 بک لینک مفید

تومان1,000,000تومان
ماهانه
تومان12,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
پرتال سازمانی نقره ای

امکان مدیریت محتوای نامحدود
بدون ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
دارای امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور ایران اشتراکی
دارای پشتیبانی سئو یک ماهه
دارای پشتیبانی فنی یک ماهه
دارای 1پوسته اشتراکی سفارشی
بدون اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 50 عدد
طراحی لوگو و رنگ بندی اختصاصی
دارای کمپین گوگل 15 روزه
سئو یک ماهه محتوایی
سئو یک ماهه در سه موتور جستجو
تبلیغات کلیکی در 1 سایت ایرانی
ثبت 5 بک لینک مفید

تومان1,350,000تومان
ماهانه
تومان15,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
پرتال سازمانی طلایی + اپ

امکان مدیریت محتوای نامحدود
بدون ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
دارای امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور ایران اشتراکی
دارای پشتیبانی سئو یک ماهه
دارای پشتیبانی فنی یک ماهه
دارای 1پوسته اختصاصی سفارشی
دارای اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 100 عدد
طراحی لوگو و رنگ بندی اختصاصی
دارای کمپین گوگل اد یک ماهه
سئو سه ماهه محتوایی
سئو سه ماهه در سه موتور جستجو
تبلیغات کلیکی در 1 سایت ایرانی
ثبت 10 بک لینک مفید

تومان1,900,000تومان
سالانه
تومان25,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
پرتال سازمانی اختصاصی + اپ

امکان مدیریت محتوای نامحدود
امکان ثبت مناقصه و مزایده و آگهی
دارای بخش فرم های تماس
دارای بخش مدیریت محتوا
دارای امکان تعریف کاربر
دارای امکان تعریف زیردامنه شرکتی
دارای امکان تعریف برگه تخصصی
دارای سرور ایران اختصاصی
دارای پشتیبانی سئو یک ساله
دارای پشتیبانی فنی یک ساله
دارای 5پوسته اختصاصی سفارشی
دارای اپ اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی لوگو و رنگ بندی اختصاصی
دارای کمپین گوگل اد یک ساله
سئو یک ساله محتوایی
سئو یک ساله در سه موتور جستجو
تبلیغات کلیکی در 4 سایت ایرانی
ثبت 50 بک لینک مفید

تومان1,500,000تومان
ماهانه
تومان300,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید